Blää

Jaha då sitter man och tentar pluggar igen och den här gången kan jag inte få in plugget. Så jag börjar med att jag bryter ner och tar mig upp sen ikväll. Just nu känner är jag värdelös och kan inget. Vad ska det bli av mig ?
Visst får man ha såna dagar också men det har kommit lite mer än ofta nu. Vad man gör åt det är att man reser sig upp igen och tar nya tag och just nu hoppas jag på ödet att det kommer något som ger mig ett tecken på att jag är på rätt väg och inte går åte fel håll. 
Jag tänker också tanken på om jag inte får jobb här jag bor var får  jag då jobb? 
Att resa sig upp är inte så lätt. Men ni vet jag ger ju inte alls upp.. 
 
 
 
 

Well then you sit and tentar plugs again and this time I can not get into plugget. So I start with I break down and takes me up late tonight. Right now feel I am worthless and can not. What will become of me?
Sure, you have such days also but it has come a little more often than now. What to do about it is that it gets up again and renewed effort, and right now I'm hoping for the fate that it will something that gives me a sign that I'm on the right path and do not go the recall wrong direction.
I also think the idea unless I get a job here I live, will I get a job?
To rise up is not so easy. But you know, I give not at all up ..

 

 

tankar

Hejsan på er igen som är här lika ofta som jag är. Alltså jag är lite seg av mig.
Visst har jag många tankar och funderingar och kan ju typ skriva ner det här. Ingen dömer mig eller jag dömer ingen.
Jag borde sitta och plugga matematiken, Jag borde träna, jag borde städa, jag borde fixa om mina växter.
Livet är med massa ansvar och massa saker man borde göra. Eller är det massa val man gör?
När jag är hemma själv så saknar jag jag familjen. Pojkarna som är stora nu nja 6 och 7 år.. Men de hänger inte efter mig längre utan de kan kan leka själva och träffar kompisar. Jag har ju alltid att göra mina saker och få bort saker på listan. Men jag har inte kommit i den balansen än. När kommer man in det?
Nivå med att man kan sitta ner och plugga så man inte tänker på allt annat. Som att inreda hallen..
Sen en till måste är ju att ta körkortet i sommar. Men det är inte så lätt.. När man inte har barnvakt när man ska ut och köra. Vill inte ha med pojkarna i bilen fören jag är mer säker. Ett ansvar jag tar och tycker det låter bra.Eller gömmer jag mig bakom den fasaden?
Hmm
Ni vet tankar kan flyga lite upp och ner.
Men nu ska jag ta ansvaret och fixa lunchen och sen plugga. Jag lovar.
Kram
 
 
 

Hello to you again, who is here as often as I am. So I'm a little tough to me.
Sure, I have many thoughts and ideas and can of course type write this down. No judge me or I judge no one.
I should sit and study mathematics, I should exercise, I should clean the house, I should fix on my plants.
Life is with lot of responsibility and lot of things you should do. Or is it the lot of choices to make?
When I'm home alone I miss I like family. The boys that are big now hmmm 6 to 7 years .. But they can not keep following me anymore, but they may be playing themselves and meet friends. I've always doing my things and get rid of things on the list. But I have not been in the balance yet. When you come into it?
Level of you can sit down and plug so you can not think of anything else. As to decorate the hall ..
Late one to have're taking license this summer. But it is not so easy .. When you do not have baby-sitter when you are off and running. Do not want the boys in the car bow I am more confident. A responsibility I take and think it sounds bra.Eller I hide myself behind the facade?
Hmm
You know thoughts can fly a little up and down.
But now I'll take responsibility and fix lunch and late studying. I promise.
Hug

 

 

Hei taas, joka on täällä niin usein kuin minä olen. Joten olen vähän kova minulle.
Toki, minulla on paljon ajatuksia ja ideoita ja voi tietysti tyypin kirjoittaa tämän alas. Ei tuomita minua tai en tuomitse ketään.
Olisin istua ja opiskella matematiikkaa, minun pitäisi käyttää, minun pitäisi siivota, minun pitäisi korjata minun kasveja.
Elämä on kanssa paljon vastuuta ja paljon asioita sinun pitäisi tehdä. Vai onko se paljon valintoja tehdä?
Kun olen yksin kotona kaipaan pidän perhe. Pojat, jotka ovat suuria nyt hmmm 6-7 vuotta .. Mutta he eivät voi pitää seuraavia minua enää, mutta ne voivat olla pelissä itseään ja tavata ystäviä. Olen aina tekemässä minun asioita ja päästä eroon asioita luettelossa. Mutta en ole ollut tasapainossa vielä. Kun tulet siihen?
Taso voit istua alas ja kytke joten et voi ajatella mitään muuta. Kuten koristella sali ..
Late yksi have're ottaen ajokortin tänä kesänä. Mutta se ei ole niin helppoa .. Kun sinulla ei ole lapsenvahti kun olet pois ja käynnissä. Etkö halua pojat autossa keula olen enemmän luottavainen. Vastuu otan ja mielestäni se kuulostaa bra.Eller piilotan itseni julkisivun takana?
Hmm
Tiedät ajatukset voivat lentää hieman ylös ja alas.
Mutta nyt otan vastuun ja korjata lounas ja myöhään opiskelu. Lupaan.
Halata